Exercises

 

Exercise 1

Meg-to-redraw-1

Exercise 2

Meg-to-redraw-2

Exercise 3

Meg-to-redraw-3

Exercise 4

Meg-to-redraw-4

Exercise 5

Meg-to-redraw-5

Exercise 6

Meg-to-redraw-6

Exercise 7

Meg-to-redraw-7